Ochrona dłoni

Normy

 • EN 420 Wymagania ogólne i metody badań.
 • EN 388 Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
 • EN 407 Ochrona przed zagrożeniami termicznymi, wysoką temperaturą i ogniem.
 • EN 511 Rękawice chroniące przed zimnem.
 • EN 60903 Prace pod napięciem. Rękawce z materiału izolacyjnego.
 • EN 421 Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi.
 • EN ISO 10819 Drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne.
 • EN 12477 Rękawice ochronne dla spawaczy.
 • EN 455 Rękawice jednorazowe dopuszczone do użytku medycznego.
 • EN 374-1 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.
 • EN 374-2 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.
 • EN 374-3 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.

Standardy i normy dla rękawic

Dyrektywa dla wymagań dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego 89/686/EEC.

Kategoria I

Rękawice o prostej konstrukcji, do prac o niewielkim stopniu zagrożenia.

Kategoria II

Rękawice o średnio złożone konstrukcji, stosowane do prac o średnim stopniu zagrożenia. Rękawice w tej grupie również muszą być certyfikowane i testowane przez uprawniony do tego organ, tzw. Jednostkę Notyfikowaną (Notified Body) oraz oznakowane odpowiednim piktogramem pokazującym ich odporność na dany czynnik ryzyka.

Kategoria III

Rękawice o złożonej konstrukcji używane do prac wysokiego ryzyka (np.: praca ze żrącymi chemikaliami). Zanim otrzymają certyfikat CE, jest wymagane, by zostały zatwierdzone przez uprawniony organ i przeszły bieżące kontrole podczas całego procesu produkcji. Uprawniony organ przeprowadzający te kontrole należy podać w postaci czterocyfrowego kodu w oznakowaniu CE na rękawicy

EN 420

Wymagana ogólne i metody badań (brak piktogramu, tylko znak CE + Kat I). Producent lub importer rękawic jest ZAWSZE odpowiedzialny za spełnienie obowiązujących wymagań ogólnych dla wszystkich produktów. Żadne materiały lob elementy rękawic nie mogą być szkodliwe lub wpływać na zdrowie bezpieczeństwo użytkownika. Jeżeli substancja wchodząca w skład rękawic stwarza ryzyko reakcji alergicznej, producent/importer jest zobowiązany podać tę informację w instrukcji obsługi i na metce produktu

Wartość pH

Musi znajdować się w przedziale 3,5 do 9,5 dla wszystkich rękawic.

Zawartość chromu

Wartość graniczna dla chromu (VI) wynosi 3 mg/kg dotyczy skóry.

Rozmiary

Rozmiar i miarę definiuje się według rzeczywistego obwodu i długości rękawicy, np. długość minimalna dla rękawicy rozmiaru 10 wynosi 260 mm. Jeżeli rękawica jest produkowana do specjalnego przeznaczenia albo ma inne wymagania, można od tego odstąpić, podając to w instrukcji obsługi i na metce produktu.Oznakowanie i normy

Producent lub importer jest zobowiązany zaopatrzyć rękawicę i/lub dołączoną instrukcję obsługi w następujące informacje: identyfikacja producenta lub jego przedstawiciela (importera), nazwa modelu lub numer artykułu, rozmiar, ewentualne piktogramy z wynikami testów i ich objaśnieniem, wyraźne oznaczenie terminu przydatności rękawicy, jeżeli materiał;/model na to pozwala - w innym przypadku należy umieścić oznakowanie na opakowaniu. Rękawice należy oznakować

EN 388 - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.

W ciągłym procesie doskonalenia istniejących i tworzenia nowych standardów Europejski Komitet Normalizacyjny |CEN - European Commitfee for Srandardization) pracuje nad uzupełnieniem dotyczącym właściwość elektrostatycznych rękawic Obecnie można testować rękawice w tym kierunku według normy EN 1149.EN 407 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Norma EN407 określa metody badań, wymagania ogólne, poziomy parametrów termicznych i sposoby oznakowania rękawic ochronnych, chroniących przed gorącem i/lub ogniem. Ma ona zastosowanie do wszystkich rękawic, które powinny chronić ręce przed gorącem i/lub płomieniem pod jedną lub kilkoma następującymi postaciami : ogień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne rozpryski roztopionego metalu lub duże rozpryski ciekłego metalu.

Znak "X" oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do ochrony przed tymi czynnikami i nie była testowana. Znak “0” oznacza że była testowana, lecz nie osiągnęła wartości wymaganej dla najniższego poziomu.EN 511- Rękawice chroniące przed zimnem.

Norma EN511 określa wymagania i metody badań dla rękawic ochronnych chroniących przed zimnem konwekcyjnym lub kontaktowym, aż do temperatury -50°C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub działalnością zawodową w przemyśle. Specyficzne wartości różnych poziomów parametrów technicznych są określane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi każdej kategorii zagrożenia lub każdej dziedzinie specjalnego zastosowania. Badania wyrobów mogą być prowadzone tylko w odniesieniu do poziomów parametrów technicznych, a nie do poziomów ochrony.

A: Mierzyć na ciepłą dłoń, temperatura +30-35°C.
B: Testowane w +50°C. W tym teście ocenia się również elastycznośc w niskich temperaturach oraz wymagania zgodnie z normą EN420 i EN 388EN 60903 - Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego

Do ochrony rąk przed porażeniem prądem elektrycznym stosuje się rękawice elektroizolacyjne które zgodnie z przepisami, mogą być stosowane jako sprzęt ochronny przy pracy z prądem o napięciu do 1 kV. Przy wyższych napięciach, rękawice elektroizolacyjne mogą być stosowane tylko jako pomocniczy sprzęt ochronny, co oznacza, że muszą być one stosowane jednocześnie z niezbędnymi zabezpieczeniami technicznymi. Rękawice do prac pod napięciem zaliczane są do środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami życia lub zagrożeniami o poważnych i nieodwracalnych uszkodzeniach ciała (kategoria III). 

Norma ta rozróżnia dwa rodzaje rękawic:
 • rękawice izolacyjne pięcio- i trzypalcowe przewidziane do stosowania łącznie z wkładanymi na nie skórzanymi rękawicami ochronnymi, które maja zapewnić ochronę przed czynnikami mechanicznymi (nazywane w skrócie rękawicami izolacyjnymi);
 • rękawice izolacyjne pięcio- i trzypalcowe, zapewniające jednoczesną ochroną przed porażeniem prądem i przed czynnikami mechanicznymi, stosowane samodzielnie, bez dodatkowych rękawic (nazywane rękawicami kompozytowymi). W normie wymieniono również rękawice kompozytowe długie, czyli rękawice kompozytowe stosowane do zapewnienia ochrony całego ramienia.

Rękawice izolacyjne wykonywane są najczęściej z elastomeru, natomiast rękawice kompozytowe z elastomeru lub z tworzywa sztucznego. Pod pojęciem elastomery rozumie się gumę, lateks, związki elastomerowe, naturalne lub syntetyczne, ich mieszaniny lub kombinacje.

 

Zgodnie z wytycznymi normy rękawice izolacyjne powinny mieć mankiet. Mankiet może być prosty lub dzwonowy, czyli o poszerzonej średnicy od nadgarstka do mankietu, co umożliwia założenie rękawic na grube rękawy ubrania. Mankiet może być wykonany bez wzmocnienia (zawinięcia) lub zakończony wzmocnieniem (zawinięty). Rękawice z materiału izolacyjnego, stosowane do prac pod napięciem zostały podzielone na sześć klas, różniących się między sobą właściwościami elektrycznymi. Każdej z sześciu klas odpowiada inna wartość napięcia probierczego tj. napięcia prądu, które rękawica musi wytrzymać podczas badania w warunkach określonych w normie.EN 421- Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

Wymagania oraz metody badania rękawic ochronnych przed promieniowaniem jonizującym oraz skażeniami promieniotwórczymi. Norma dotyczy rękawic oferowanych do ochrony dłoni oraz innych części rąk i ramion. Wymagania według normy są stosowane również do rękawic montowanych na stałe w szczelnych komorach, w których występują skażenia promieniotwórcze. Aby rękawica chroniła przed skażeniem radioaktywnym, musi być cieczoodporna i musi przejść test na przenikanie zdefiniowany przez normę EN 374. Rękawice używane w środowisku skażonym powinny zapewniać dużą odporność na przepuszczanie pary wodnej.

Aby zapewnić ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rękawica musi zawierać określoną ilość ołowiu, nazywaną równoważnikiem ołowiu. Równoważnik ołowiu musi być oznaczony na każdej rękawicy. Materiały wystawiane na działanie promieniowania jonizującego można testować pod kątem ich reakcji na spękania ozonowe. Ten test jest opcjonalny i może być przydatny przy wyborze rękawic, które mają być odporne na promieniowanie jonizujące.

EN 1082-1 - Rękawice chroniące przed przecięciem, przekłuciem, otarciem

Rękawice stosowane do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi są najpowszechniej stosowaną grupą rękawic ochronnych.

Do ochrony rąk przed ukłuciami i przecięciami nożami ręcznymi należy stosować rękawice wykonane z plecionki pierścieni metalowych, płytek metalowych, skór i tkanin w zależności od poziomu ryzyka związanego z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Największą ochronę przed ciężkimi urazami mechanicznymi, które mogą wystąpić w wyniku kontaktu z ostrymi nożami, zapewniają rękawice wykonane z plecionki pierścieni metalowych spełniające wymagania normy PN-EN 1082-1:1999. Rękawice te należy stosować, gdy konieczne jest zapewnienie ochrony przed ukłuciami przy wykonywaniu prac, podczas których nóż przemieszcza się w kierunku ręki, przez co naraża drugą rękę na bezpośredni kontakt z narzędziem. Szczególnie dotyczy to prac wykonywanych z użyciem noży ręcznych w rzeźniach, przetwórstwie mięsnym, w zakładach zbiorowego żywienia, ale również w przemyśle tworzyw sztucznych, skórzanym, tekstylnym, papierniczym. 

EN ISO 10819 - Drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne

Według ustalonej procedury badań, dla rękawic proponowanych do ochrony przed drganiami wyznaczano dwa charakteryzujące rękawice współczynniki liczbowe: skorygowany współczynnik przenoszenia drgań TRM dla sygnału testowego M (zakres częstotliwości 32-200 Hz) i skorygowany współczynnik przenoszenia drgań TRH dla sygnału testowego H (zakres częstotliwości 200-l250 Hz). Wartości tych współczynników decydują, czy rękawice można uznać za antywibracyjne, czy też nie. Nie można uznać za antywibracyjne rękawic, które nie spełniają jednocześnie dwóch następujących warunków:

 • TRM < 1 (wartość średnia skorygowanego współczynnika przenoszenia drgań przez rękawicę wyznaczona dla sygnału testowego M mniejsza od 1) oraz
 • TRH < 0,6 (wartość średnia skorygowanego współczynnika przenoszenia drgań przez rękawicę wyznaczona dla sygnału testowego H mniejsza od 0,6).

Zatem w świetle ustalonych kryteriów oceny rękawic przeznaczonych do ochrony przed oddziaływaniem drgań, rękawice można uznać za antywibracyjne, jeśli:

 • przynajmniej nie wzmacniają drgań przekazywanych z rękojeści na dłoń operatora w zakresie częstotliwości 32-200 Hz, a jednocześnie
 • redukują drgania w zakresie częstotliwości 200-1250 Hz do wartości mniejszych niż 60% wartości drgań mierzonych na dłoni operatora, gdy pracuje on bez rękawicy.

EN 12477 - Rękawice ochronne dla spawaczy

Typ A: Produkty zmniejszające czucie w palcach, lecz bardziej odporne na temperaturę
Typ B: Produkty dające większe czucie w palcach, Iccz mnie odporne na temperaturę.Ponadto muszą być spełnione poniższe poziomy dotyczqce ochrony mechanicznej
EN 455 - Rękawice jednorazowe dopuszczone do użytku medycznego.

 • Część 1 - Skuteczność i szczelność
  Rękawice testuje się na szczelność zgodnie z norma ISO 2859.1 na poziomie kontroli 1. AQL 1,5 oznacza dopuszczenie
 • Część 2 - Właściwości fizyczne.
  Rozmiary i miarę podaje się, podobnie jak trwałość i grubość, zgodne z ISO 2859.1 na poziomie konsol S2 AQL 4,0 oznacza dopuszczenie.
 • Część 3 - Wymagania i badania w ocenie biologicznej (określenie protein wypłukiwalnych).
  W każdej partii produkcyjnej mierzy się zawartość wypłukiwalnych protein w gotowej rękawicy. Dokumentuje się to i umieszcza informację na każdej wyprodukowanej partii.

Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością

Symbol ten informuje, że produkt został dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Istnieją jednak ograniczenia dla żywności kwaśnej lub o wysokiej zawartości tłuszczu jak np. mięso, ryby.

Materiały przedmioty, rękawice, rękawy i fartuchy, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, muszą spełniać warunki zgodnie z Dyrektywą 1935/2004 (materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z żywnością), 2023/2006 właściwe zasady produkcji materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością) i Dyrektywa 2007/ 19/EF (materiały i przedmioty z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością).

EN 374 - Rękawice zabezpieczające przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Norma określa właściwości rękawic dotyczące ochrony użytkownika przed substancjami chemicznymi i/lub mikroorganizmami.

EN 374 jest zgodna ze zmianą (01-2010) pomniejszymi poprawkami dotyczącym normy EN 374-1:2009, któro definiuje terminologię wymagania odnośnie odporność na chemikalia i szczelności. Skuteczność mechaniczną testuje się według EN 388, a osiągnięty poziom skuteczności należy podać na metce produktu.

EN 374 - Rękawice zabezpieczające przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Rękawice, które nie spełniają powyższych wymagań chemicznych, ale są wodoszczelne, otrzymują takie oznakowanie, podobnie jak rękawice o wartości AQL 4 lub mniejszej. Piktogram ten będzie w przyszłości używany w przypadku mniejszej ochrony przed chemikaliami, np. na niektórych rodzajach rękawic medycznych. Część rękawic oznakowanych dawnym piktogramem ochrony chemicznej otrzyma na bieżąco nowe oznakowanie od producentów.

EN 374 - Rękawice zabezpieczające przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Uważa się, że rękawica chroni przed mikroorganizmami, jeżeli osiąga co najmniej poziom 2 w poniższej tabeliJeżeli rękawica osiągnęła co najmniej poziom 2 w powyższym teście przenikalność EN 374-2, tworzy również skuteczną barierę przed bakteriami, wirusami i grzybami. Jeżeli jest wymagany specjalny test na wirusy, należy go wykonać zgodnie z ISO 16604, przy czym powyższe wymagania dla mikroorganizmów również muszą być spełnione.

EN 374 - Rękawice zabezpieczające przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Norma EN374-3 dotyczy określenia odporności materiałów wchodzących w skład rękawic na przenikanie produktów chemicznych potencjalnie niebezpiecznych, nie w postaci gazowej, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi. Należy podkreślić, że badanie nie odzwierciedla warunków w jakich rękawica jest używana, i że wyniki badań, które mają względną wartość, mogą być użyte tylko do porównywania materiałów na podstawie zakresu ich czasów przebicia.

W nowszej wersji normy rękawica uważana jest za odporną na działanie środków chemicznych jeśli uzyska wskaźnik 2 lub większy dla trzech przetestowanych środków z poniższej listy:Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów.Materiały

Skóra

Lico pochodzi ze skóry właściwej. Wytrzymuje temperaturę do około 80°C. Jest miękkie, trwałe i odporne na ścieranie. Dwoinę uzyskuje się z odmięsnej strony skóry, dlatego ma bardziej porowatą powierzchnię łatwiej chłonie wilgoć. Grubość skóry jest wprost proporcjonalna do odporności na ścieranie i trwałości, skóra o grubości 0,9 mm nie będzie tak mocna i trwała jak skóra o grubości 1,2 mm. Poza tym różne rodzaje skóry mają odmienne właściwości.

Skóra licowa bydlęca

Wytrzymała i odporna na ścieranie skóra o właściwościach żaroodpornych.

Dwoina bydlęca

Używana często do rękawic żaroodpornych, ponieważ dwoina bardzo dobrze chroni orzed wysoką temperaturę.

Skóra licowa świńska

Ma lepsze właściwości wentylacyjne z powodu bardziej porowatej powierzchni Skóra mięknie w miarę użytkowania i zachowuje elastyczność po zmoczeniu, także po praniu. Mniej odporna na ścieranie od skóry bydlęcej.

Dwoina świńska

Zwykle cieńsza skóra od strony odmięsnej, używana do produkcji tańszych rękawic roboczych.

Skóra kozia

Cienka, lecz mocna skóra, elastyczna z powodu naturalnej zawartości lanoliny. Używane często do produkcji rękawic montażowych z uwag na właściwości które łączą niewielką grubość skóry z dużą odpornością na ścieranie. Skóra kozia jest uważana za dwa razy bardziej odporną na ścieranie niż skóra bydlęca przy tej samej grubości.

Clarino™

Skóra syntetyczna o właściwościach bardzo podobnych do naturalnej, przewyższająca ją pod wieloma względami. Rękawice wykonane z Clarino są oddychające i wygodne, zawsze miękkie i elastyczne, nawet w warunkach zimna i wilgoci. Można je prać w temperaturze 30°C, są odporne na ścieranie i rozdarcie. Clarino nie zawiera chromu i nie powoduje ryzyka alergii.

TAEKI

Jest to włókno wzmacniane silikonem, zapewniające odporność na przecięcia na 5 poziomie ochrony, przy zachowaniu manualności.

Thinsulate™

Wiele rękawic zimowych posiada podszewkę z Thinsulate™. Jest o włóknina o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych w stosunku do ciężaru. Pochłania bardzo mało wilgoci (mniej niż 1% ciężaru własnego). Zapewnia dobrą izolację od zimna, także w środowisku wilgotnym i zimnym. Włókna Thinsulate mają 1/10 grubości w porównaniu z wieloma innymi materiałami, dlatego zatrzymują więcej powietrza i tworzą większą powierzchnię izolacyjną.

Spandex™

W wielu rękawicach do produkcji części wierzchniej używa się Spandex, który jest mocny i elastyczny. Przyjemny w bezpośrednim kontakcie ze skórą, a jednocześnie niezwykle trwały, o dużej odporności na ścieranie i rozdarcie. Nie pęka przy rozciąganiu o 500 %.

Typhoon

To jedno z najmocniejszych włókien na świecie. Szczególnie przydatne w pracach montażowych wymagających dużej odporności na ścieranie i przecięcie.

Kevlar

Wynalezione przez firrnę DuPont. To ognioodporne włókno paraaramidowe, które zwęgla się w temperaturze 425-475°C. Nie rozpuszcza się ani nie kurczy w wysokiej temperaturze Kevlar® jest wrażliwy na promieniowanie UV i musi być przechowywany w opakowaniu ochronnym. Można go prać, ale zmniejsza to właściwości chroniące przed przecięciem, ponieważ włókna pękają przy częstym wykręcaniu.

SuperFabric

SuperFabric jest materiałem najbardziej zaawansowanym pod względem odporności na przekłucie i ścieranie. Uzyskał bardzo wysoki poziom (5) w teście 388. Jest bardziej odporny na ścieranie niż włókna aramidowe i inne wysoko zaawansowane tkaniny.

TurtleSkin

To materiał 100 razy bardziej odporny na przekłucie 5 razy bardziej odporny na przecięcie niż włókna aramidowe. Dzięki charakterystycznym właściwościom materiału, z którego są wykonane, rękawice TurtleSkin są dotychczas jedynymi na światowym rynku zapewniającymi rak wysoką ochronę przed przecięciem, np. malutkimi opiłkami metalu i kawałeczkami szkła, a także przed przekłuciem igłą. Włókno TurtleSkin jest elastyczne, zapewnia wysoki komfort podczas stosowania

Nitryl

Znakomita guma syntetyczna, bardzo odporna na działanie olejów, tłuszczów i substancji chemicznych, o dobrych właściwościach mechanicznych. Nitryl jest elastyczny, ma dużą odporność na ścieranie i zapewnia bardzo dobry chwyt.

Lateks

Bardzo rozciągliwy i odporny na rozdarcie materiał, odporny także na wysoką temperaturę i chroniący przed prądem elektrycznym. Może wywołać reakcję alergiczną, którą minimalizuje się przez pranie i inne procesy. Dzięki swojej elastyczności rękawice lateksowe dobrze przylegają i dopasowują się do dłoni, Laeks rozpuszcza się pod wpływem działania olejów i tłuszczów.

PES/Poliester

Poliester jest materiałem mniej absorbującym wilgoć niż bawełna i choć nie powoduje dodatkowego efektu pocenia się, może dać odczucie mniejszego komfortu. Rękawice wykonane z poliestru idealnie nadają się wszędzie tam, gdzie jest potrzebna duża precyzja ruchów i manualność.

PE/polietylen

Tanie tworzywo sztuczne, z którego można produkować bardzo cienkie wyroby, np. rękawice jednorazowe.

PU/poliuretan

Materiał syntetyczny o dużej odporności na ścierane i bardzo dobrym suchym chwycie. Odporny na oleje roślinne i zwierzęce oraz tłuszcze.

Winyl/PVC (polichlorek winylu)

Wypróbowane, odporne na ścieranie tworzywo sztuczne, które zapewnia dobry chwyt, zawiera substancje zmiękczające (ftalany) i dlatego zachowuje miękkość, nawet w niskiej temperaturze. PVC wydziela m.in. kwas siarkowy i chlorowodór podczas spalania, nie jest w 100 % rozkładany w przygodzie

Poliamid/nylon

Z poliamidów produkuje się włókno zwane nylonem, zapewniające odporność i wytrzymałość mechaniczną. Rękawice poliamidowe/nylonowe nie są odporne na działanie kwasów i stężonych zasad, ale dobrze dopasowują się do dłoni użytkownika.

Copyrights © Protective Środki Ochrony pracy