Ochrona dróg oddechowych

Prawidłowo dobrana półmaska powinna zapewniać pracownikowi wydajną pracę w warunkach zapylenia i wysiłku fizycznego przy jednoczesnej odpowiedniej ochronie. Niezależnie od typów i rozwiązań konstrukcyjnych filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego jednakowy jest ich sposób klasyfikacji. Wyróżnione są trzy klasy ochronne różniące się zdolnością zatrzymania aerozolu w materiale filtracyjnym: FFP1, FFP2 i FFP3, według normy EN-149:2001.

Klasę półmaski, którą musimy zastosować dobieramy na podstawie badań stanowiskowych, przeprowadzanych przez odpowiednie instytucje. Na podstawie w/w badań mamy określony rodzaj pyłu, jego stężenie w powietrzu. Podany mamy NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) oraz stężenie zanieczyszczenia. 

Stosując poniższą tabelę, możemy dobrać klasę ochrony półmaskiCharakterystyka klas ochrony

Klasa ochrony FFP1

 

- przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, gdzie najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) jest większe, równe od 2 mg/m3, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 4x NDS.

Przykładowe zastosowanie: pyły nietoksyczne, spożywczy, przemysł rolniczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych , pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki

Klasa ochrony FFP2

 

- przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, gdzie najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) jest większe od 0,05 mg/m3, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 10x NDS.

Przykładowe zastosowanie: średnio toksyczne cząstki stałe, pył azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pył drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, przy obróbce drewna twardego, spawanie, lutowanie, pyły respirabilne.

Klasa ochrony FFP3

 

- przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych, gdzie najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) jest mniejsze lub równe 0,05 mg/m3, o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 30x NDS.

Przykładowe zastosowanie: duże stężenie pyłów respirabilnych, spawanie i lutowanie, chroni np. przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

Przeciwwskazania:

Półmaska nie zapewnia ochrony układu oddechowego w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 19 %) i wobec tego nie należy jej używać w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze, zwłaszcza nie przewietrzanych , takich jak kanał, studzienki, zbiorniki itp. Półmaska nie chroni także przed zanieczyszczeniami w postaci: par gazów i mgły substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. . Nie należy jej stosować również wtedy, gdy nie są znane rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych. Nie używać podczas gaszenia pożaru. Ta półmaska nie dostarcza tlenu. 

Półmaska nie zapewnia szczelności jeżeli będzie noszona na twarzy nieogolonej lub brodatej.

Normy

EN136 Minimalne wymagania dla pełnych masek

Norma ta ustala minimalne wymagania pełnych masek dla sprzętu ochrony układu oddechowego. Zawiera ona badania laboratoryjne i praktyczne badania parametrów celem zapewnienia zgodności z poniższymi wymaganiami: 

 • odporność na wyższe temperatury 
 • odporność na uderzenia 
 • odporność na kontakt z płomieniami
 • odporność na promieniowanie cieplne 
 • odporność na rozciąganie 
 • odporność na środki czyszczące i dezynfekcyjne 

Ponadto, kontrola wzrokowa powinna skupiać się na oznakowaniu i na notce informacyjnej producenta.

EN140 Minimalne wymagania dla pół i ćwierćmasek

Norma ta określa minimalne wymagania w stosunku do półmasek i ćwierćmasek przeznaczonych do użytkowania ze sprzętem ochrony układu oddechowego. Zawiera ona badania laboratoryjne i praktyczne badania parametrów celem zapewnienia zgodności z poniższymi specyfikacjami : 

 • odporność na uderzenia 
 • odporność na środki czyszczące i dezynfekcyjne 
 • odporność na kontakt z płomieniem 
 • opory oddychania. 

EN141 Filtry przeciw gazowe i połączone

Norma ta dotyczy filtrów przeciwgazowych i filtrów o funkcjach połączonych jako elementów składowych bezobsługowego sprzętu ochrony układu oddechowego. Zawiera ona badania laboratoryjne celem zapewnienia zgodności z następującymi wymaganiami : 

 • odporność na uderzenia, wyższe temperatury, wilgoć, środowisko korozyjne 
 • odporność mechaniczna 
 • opory oddychania. 

EN 143 Filtry chroniące przed cząstkami.

Norma ta odnosi się do filtrów chroniących przed cząstkami, stanowiących elementy składowe bezobsługowego sprzętu ochrony układu oddechowego. Zawiera ona badania laboratoryjne celem zapewnienia zgodności z następującymi wymaganiami : 

 • odporność na uderzenia, wyższe temperatury, wilgoć, środowisko korozyjne 
 • odporność mechaniczna 
 • opory oddychania. 

EN 149 Półmaski filtrujące, chroniące przed cząstkami

Norma ta określa wymagane minimalne charakterystyki w odniesieniu do półmasek filtrujących, używanych jako sprzęt ochrony układu oddechowego przed cząstkami. Zawiera ona badania laboratoryjne i praktyczne badania parametrów celem zapewnienia zgodności z poniższymi wymaganiami : 

 • odporność na uderzenia 
 • odporność na środki czyszczące i dezynfekcyjne
 • odporność na kontakt z płomieniem
 • opory oddychania.

EN 405 Wymagania dla masek wyposażonych w filtry przeciwgazowe lub łączone.

Norma ta określa wymagania parametrów, metody badań i wymagania dotyczące oznakowania, stosowane do półmasek filtrujących wyposażonych w zawory i filtry przeciwgazowe lub filtry o funkcjach połączonych, używane jako sprzęt ochrony układu oddechowego. Zawiera ona praktyczne badania parametrów i badania laboratoryjne celem zapewnienia zgodności z następującymi specyfikacjami : 

 • odporność na różne działania i na zużycie 
 • odporność na uderzenia 
 • opory oddychania 
 • odporność na kontakt z płomieniem.

EN149 Półmaski filtrujące, chroniące przed cząstkami

Norma ta określa wymagane minimalne charakterystyki w odniesieniu do półmasek filtrujących, używanych jako sprzęt ochrony układu oddechowego przed cząstkami. Zawiera ona badania laboratoryjne i praktyczne badania parametrów celem zapewnienia zgodności z poniższymi wymaganiami : 

 • odporność na uderzenia 
 • odporność na środki czyszczące i dezynfekcyjne 
 • odporność na kontakt z płomieniem 
 • opory oddychania.
Copyrights © Protective Środki Ochrony pracy