Ochrona głowy

Hełm jest wykonany w taki sposób, ażeby energia powstała w trakcie uderzenia została zaabsorbowana przez częściowe zniszczenie czaszy i szelek. Zwraca się uwagę użytkowników na zagrożenia, które mogłyby powstać w przypadku usunięcia bądź wymiany jednego z oryginalnych elementów hełmu na inny niż zalecany przez producenta.

Normy

EN 397 - Hełmy budowlane ochronne

Norma EN397 określa wymagania fizyczne i parametry techniczne, metody badań i wymagania dotyczące znakowania hełmów ochronnych dla przemysłu. Podstawowe wymagania mają zastosowanie do hełmów ochronnych zwykłego zastosowania używanych w przemyśle. Nieobowiązkowe wymagania dodatkowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy są specjalnie zastrzeżone przez producenta hełmów. Każdy hełm musi posiadać oznakowanie wytłoczone lub nadrukowane zawierające następujące wskazówki : 
  • numer niniejszej normy europejskiej,
  • nazwę lub numer identyfikacyjny producenta, 
  • rok i kwartał produkcji, 
  • typ hełmu, 
  • rozmiar lub zakres rozmiaru. 

EN 812 - Kaski chroniące przed uderzeniami

Norma EN812 określa wymagania fizyczne i parametry techniczne, metody badań i wymagania dotyczące oznakowania czapek dla przemysłu chroniących przed uderzeniami. Czapki te są przeznaczone do ochrony użytkownika, kiedy uderzy głową w przedmioty twarde i nieruchome z taką siłą, która może spowodować rozdarcie skóry, inne powierzchniowe rany lub spowodować zgon. Czapki te są przeznaczone głównie do użytkowania wewnątrz obiektów. 

Nie są one przeznaczone do ochrony przed skutkami uderzeń, upadków przedmiotów lub przed zawieszonymi bądź poruszającymi się ładunkami.  Nie należy mylić czapek chroniących przed uderzeniami z hełmami ochronnymi dla przemysłu wyszczególnionymi w normie EN397

EN50365 - Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Norma EN50365 określa wymagania odnośnie do właściwości elektrycznych i nieelektrycznych hełmów z materiałów elektroizolacyjnych - używanych przy pracach pod napięciem lub w pobliżu części czynnych instalacji elektrycznych napięcia przemiennego o wartościach nie przekraczających 1000 V lub napięcia stałego o wartościach nie przekraczających 1500 V.

Copyrights © Protective Środki Ochrony pracy