Ochrona oczu

Wiele stanowisk pracy w takich gałęziach przemysłu ja np.  górnictwo, energetyka, budownictwo, leśnictwo, a także życie codzienne stwarza  zagrożenia dla oczu i twarzy człowieka. Istniejąca naturalna ochrona oka w postaci  spojówki chroniącej przed zanieczyszczeniami i zakażeniem (w wyniku wytworzenia cienkiej warstwy lekko oleistego płynu  łzowego) może być niewystarczająca. W takich przypadkach konieczne jest stosowanie środków ochrony oczu.

Powinny być one stosowane tam gdzie występują następujące zagrożenia:
 • uderzenia,
 • promieniowanie optyczne,
 • pyły i gazy,
 • krople i rozbryzgi cieczy,
 • stopione metale i gorące ciała stałe,
 • łuk elektryczny.
Do ochrony przed  wymienionymi czynnikami służą następujące cztery podstawowe kategorie środków  ochrony oczu: 
 • okulary ochronne,
 • gogle ochronne,
 • osłony twarzy,
 • osłony spawalnicze (do tej kategorii ochron oczu zaliczamy  spawalnicze: tarcze, przyłbice, gogle i kaptury).

Charakterystyka klas ochrony

W wymienionych kategoriach środków ochrony oczu montuje się wizjery,  szybki ochronne, siatki lub filtry (do grupy filtrów zaliczamy: filtry  spawalnicze, filtry chroniące przed nadfioletem, filtry chroniące przed  podczerwienią, filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, filtry chroniące  przed promieniowaniem laserowym). Wszystkie kategorie środków ochrony oczu  składają się, z części przeziernej (wizjery, szybki, siatki lub filtry) oraz z  ramki (dla okularów i gogli) lub korpusu wraz z nagłowiem (dla osłon).

 

Okulary  ochronne są najbardziej powszechnie stosowaną ochroną oczu. Mogą  one być wyposażone w osłony zabezpieczające przed dostaniem się niebezpiecznych  rozbryzgów cieczy lub odprysków ciał stałych od strony czoła i od strony  bocznej.

 

Gogle ochronne spełniają  wyższe wymagania, szczególnie w zakresie szczelności.  Ich konstrukcja zapewnia ścisłe przyleganie do twarzy użytkownika, co sprawia,  że mogą być one stosowane także do  ochrony przed czynnikami biologicznymi. Zarówno okulary jak   i gogle ochronne ze względu na małą powierzchnię i dobre przyleganie do ciała  użytkownika nie powinny pozwalać na nadmierne gromadzenie się ładunku  elektrostatycznego, a tym samym stwarzać dużego zagrożenia wybuchowego w  atmosferach wybuchowych.

 

Osłony twarzy chronią całą twarz, a duża powierzchnia ochronna minimalizuje prawdopodobieństwo przeniknięcia do wnętrza niebezpiecznych rozbryzgów cieczy. Ze względu na stosunkowo dużą powierzchnię osłon i możliwość ich odizolowania od  ciała użytkownika poprzez elementy mocujące istnieje duże ryzyko gromadzenia  nadmiernej ilości ładunków elektrostatycznych.  Osłony spawalnicze stanowią ostatnią  podstawową kategorię środków ochrony oczu. Zapewniają one ochronę użytkownika  przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi rodzajami zagrożeń, powstającymi np. podczas spawania.

 

Normy:

 • EN 166 - Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
  Norma EN166 ma zastosowanie dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu używanych do ochrony przed różnymi zagrożeniami, które można napotkać w przemyśle, w laboratoriach, w budynkach szkolnych, w dziedzinie majsterkowania, itd., gdzie może nastąpić uszkodzenie oka, lub zaburzenia widzenia, za wyjątkiem promieniowania pochodzenia nuklearnego, promieni X, emisji lasera i promieniowania podczerwonego (IR) emitowanego przez źródła o niskich temperaturach. 
 • EN 169 - Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych.
  Norma określa oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów spawarek, lutospawarek, łuków elektrycznych oraz urządzeń do cięcia strumieniem plazmy. W wypadku stosowania osłon z filtrami automatycznymi zastosowanie mają zapisy normy EN 379
 • EN 175 - Ochrona indywidualna oczu. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych.
  Norma określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metod badań środków ochrony indywidualnej używanych do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, występujących zwykle podczas spawania, cięcia lub w operacjach pokrewnych.
 • EN 207 - Ochrona indywidualna oczu.
  Filtry i środki ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym.Dla prawidłowego zastosowania powyższej normy, konieczne jest również zapoznanie się z danymi zamieszczonymi na urządzeniu laserowym.
 • EN 379 - Ochrona indywidulana oczu. Filtry automatyczne stosowane podczas spawania.
  Norma określa wymagania dotyczące filtrów spawalniczych, które automatycznie przełączają współczynnik przepuszczania światła na mniejszą wartość, kiedy zapala się łuk spawalniczy (określanych jako filtry spawalnicze o przełączanym stopniu zaciemnienia).
Copyrights © Protective Środki Ochrony pracy