Ochrona słuchu

Dzisiaj dowody stały się oczywiste : hałas może wywoływać poważne następstwa zarówno pod względem fizjologicznym jak i pod względem psychologicznym. W rzeczywistości, hałas stanowi realne zagrożenie dla zdrowia każdego człowieka. Narażamy się więc na przykre konsekwencje źle traktując ten podstawowy zmysł.

Normy do bieżącej kategorii

EN352-1

Ochrona przed hałasem : pałąk

Niniejszy fragment normy odnosi się do ochronników słuchu i określa wymogi w zakresie budowy, projektowania i charakterystyki technicznej, metody badań, przepisów dotyczących znakowania, jak również informacji przeznaczonych dla użytkowników. Norma ta nakazuje udostępnienie informacji odnoszących się do charakterystyki wytłumienia akustycznego ochronników słuchu mierzonego zgodnie z normą EN24869-1, oraz określa minimalny poziom wytłumienia niezbędnego do ustalenia zgodności tych informacji z niniejszą specyfikacją. Ta część normy nie odnosi się ani do ochronników przeznaczonych do mocowania w hełmach lub będących elementem hełmu, ani do charakterystyk technicznych urządzeń elektronicznych, które mogą być wbudowane wewnątrz ochronników słuchu, ani też do ochronników podatnych na amplitudy. Norma ta nie odnosi się do parametrów technicznych ochronników chroniących przed hałasem w stosunku do hałasu impulsyjnego.

EN352-2

Ochrona przed hałasem : wkładki przeciwhałasowe do uszu.

Niniejszy fragment normy odnosi się do wkładek przeciwhałasowych oraz określa wymagania w zakresie budowy, projektowania, właściwości, metod badań, przepisów odnoszących się do znakowania, jak również informacji przeznaczonych dla użytkownika. Fragment ten nakazuje udostępnienie informacji odnośnie charakterystyki wytłumienia akustycznego wkładek przeciwhałasowych, mierzonych zgodnie z normą EN24869-1, i określa minimalny poziom wytłumienia niezbędny do ustalenia ich zgodności z niniejszą specyfikacją. Ta część normy odnosi się do pojedynczych wkładek przeciwhałasowych formowanych wtryskowo i wkładek połączonych taśmą. Jednakże norma ta nie odnosi się do urządzeń elektronicznych, które mogłyby być wbudowane wewnątrz wkładek przeciwhałasowych, jak również nie odnosi się do wkładek czułych na amplitudy. Norma ta nie odnosi się do właściwości osłon chroniących przed hałasem w odniesieniu do hałasu impulsowego.

EN352-3

Ochrona przed hałasem : pałąki montowane na nausznikach ochronnych dla przemysłu

Część trzecia normy określa wymagania dotyczące budowy, projektowania, właściwości, metod badań oraz przepisów dotyczących znakowania ochronników słuchu. Dodatkowo określa informacje przeznaczone dla użytkownika, kiedy ochronniki te są montowane na hełmach ochronnych przeznaczonych do użytkowania w przemyśle. Ta część normy nakazuje udostępnienie informacji odnośnie charakterystyki wytłumienia akustycznego ochronników słuchu, mierzonych zgodnie z normą EN24869-1 określając minimalny poziom wytłumienia niezbędny do ustalenia ich zgodności ze specyfikacją.

Copyrights © Protective Środki Ochrony pracy